CHÍNH SÁCH CHUNG

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những chính sách quan trọng nhất trong hoạt động tư vấn của chúng tôi. CiCC cam kết về việc bảo mật thông tin khách hàng nếu không được khách hàng cho phép sử dụng thông tin của khách hàng.

Đọc thêm

Chính sách thanh toán

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những chính sách quan trọng nhất trong hoạt động tư vấn của chúng tôi. CiCC cam kết về việc bảo mật thông tin khách hàng nếu không được khách hàng cho phép sử dụng thông tin của khách hàng.

Đọc thêm

Chính sách bán hàng
Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những chính sách quan trọng nhất trong hoạt động tư vấn của chúng tôi. CiCC cam kết về việc bảo mật thông tin khách hàng nếu không được khách hàng cho phép sử dụng thông tin của khách hàng. Đọc thêm
Chính sách bảo hành và bảo trì
Chính sách chuyển giao và hướng dẫn
Chính sách bảo vệ dữ liệu

CHÍNH SÁCH GIÁ